Cập nhật tiến độ thi công Thiên Quân – Marina Plaza ngày 20/09/2023

Công việc hôm nay:
a/ Tổng khối lượng công tác thi công hầm B2 ( bao gồm: cốt thép, ván khuôn, bê tông ):
– Gia công, lắp dựng cốt thép ( ước tính đạt 100% )
– Gia công, lắp dựng ván khuôn ( ước tính đạt 99% )
– Đổ bê tông ( ước tính đạt 99% )
b/ Công tác khác:
– Khảo sát và ghi nhận vết nứt sàn hầm B2 ( chu kỳ 4 )
– Bơm thoát nước hầm B2
– Dán lưới chuyên dụng và quét chống thấm các vị trí trám ty tren và vết nứt vách biên hầm B2

Cập nhật tiến độ thi công Thiên Quân – Marina Plaza ngày 05/09/2023

Công việc hôm nay:
a/ Tổng khối lượng công tác thi công hầm B2 ( bao gồm: cốt thép, ván khuôn, bê tông ):
– Gia công, lắp dựng cốt thép ( ước tính đạt 100% )
– Gia công, lắp dựng ván khuôn ( ước tính đạt 99% )
– Đổ bê tông ( ước tính đạt 99% )
b/ Công tác khác:
– Trám vị trí đục tạo nhám ty ren vách biên hầm B2

Cập nhật tiến độ thi công Thiên Quân – Marina Plaza ngày 30/08/2023

Công việc hôm nay:
a/ Tổng khối lượng công tác thi công hầm B2 ( bao gồm: cốt thép, ván khuôn, bê tông ):
– Gia công, lắp dựng cốt thép ( ước tính đạt 100% )
– Gia công, lắp dựng ván khuôn ( ước tính đạt 99% )
– Đổ bê tông ( ước tính đạt 99% )
b/ Công tác khác:
– Trám vị trí đục tạo nhám ty ren vách biên hầm B2

Cập nhật tiến độ thi công Thiên Quân – Marina Plaza ngày 21/08/2023

Công việc hôm nay:

a/ Tổng khối lượng công tác thi công hầm B2 ( bao gồm: cốt thép, ván khuôn, bê tông ):

– Gia công, lắp dựng cốt thép ( ước tính đạt 100% )

– Gia công, lắp dựng ván khuôn ( ước tính đạt 99% )

– Đổ bê tông ( ước tính đạt 99% )

b/ Công tác khác:

– Sắp xếp vật tư thiết bị hầm B2

– Bơm thoát nước hầm B2

Cập nhật tiến độ thi công Thiên Quân – Marina Plaza ngày 14/08/2023

Công việc hôm nay:

a/ Thi công vách biên hầm B2 (Bao gồm: cốt thép, ván khuôn, bê tông):

– Gia công, lắp dựng cốt thép (ước tính đạt 100%)

– Gia công, lắp dựng ván khuôn (ước tính đạt 100%)

– Đổ bê tông ( ước tính đạt 100% )

b/ Thi công vách thang máy hầm B2 (bao gồm: cốt thép, ván khuôn, bê tông):

– Gia công, lắp dựng cốt thép ( ước tính đạt 100% )

– Gia công, lắp dựng ván khuôn ( ước tính đạt 100% )

– Đổ bê tông ( ước tính đạt 100% )

c/ Thi công bể PCCC hầm B2 (bao gồm: cốt thép, ván khuôn, bê tông):

– Gia công, lắp dựng cốt thép ( ước tính đạt 100% )

– Gia công, lắp dựng ván khuôn ( ước tính đạt 100% )

– Đổ bê tông ( ước tính đạt 100% )

d/ Thi công vách đơn hầm B2 ( bao gồm: cốt thép, ván khuôn, bê tông ):

– Gia công, lắp dựng cốt thép ( ước tính đạt 100% )

– Gia công, lắp dựng ván khuôn ( ước tính đạt 98% )

– Đổ bê tông ( ước tính đạt 98% )

e/ Công tác khác:

– Deffect bê tông vách biên hầm B2

– Sắp xếp vật tư thiết bị

Cập nhật tiến độ thi công Thiên Quân – Marina Plaza ngày 11/08/2023

Công việc hôm nay:

a/ Thi công vách biên hầm B2 ( bao gồm: cốt thép, ván khuôn, bê tông ) :

– Gia công, lắp dựng cốt thép ( ước tính đạt 100% )

– Gia công, lắp dựng ván khuôn ( ước tính đạt 100% )

– Đổ bê tông ( ước tính đạt 100% )

b/ Thi công vách thang máy hầm B2 ( bao gồm: cốt thép, ván khuôn, bê tông ):

– Gia công, lắp dựng cốt thép ( ước tính đạt 100% )

– Gia công, lắp dựng ván khuôn ( ước tính đạt 100% )

– Đổ bê tông ( ước tính đạt 100% )

c/ Thi công bể PCCC hầm B2 ( bao gồm: cốt thép, ván khuôn, bê tông ):

– Gia công, lắp dựng cốt thép ( ước tính đạt 100% )

– Gia công, lắp dựng ván khuôn ( ước tính đạt 100% )

– Đổ bê tông ( ước tính đạt 100% )

d/ Thi công vách đơn hầm B2 ( bao gồm: cốt thép, ván khuôn, bê tông ):

– Gia công, lắp dựng cốt thép ( ước tính đạt 100% )

– Gia công, lắp dựng ván khuôn ( ước tính đạt 98% )

– Đổ bê tông ( ước tính đạt 98% )

e/ Công tác khác:

– Tháo dỡ ván khuôn và bảo dưỡng bê tông bể PCCC

– Chứng kiến thí nghiệm nén mẫu bê tông vách biên và vách đơn hầm B2 tại phòng thí nghiệm Las ACI- Deffect bê tông vách biên hầm B2

– Sắp xếp vật tư thiết bị