Cập nhật tiến độ thi công Thiên Quân – Marina Plaza ngày 31/07/2023

Công việc hôm nay:

a/ Thi công vách biên hầm B2 ( bao gồm: cốt thép, ván khuôn, bê tông ):

– Gia công, lắp dựng cốt thép ( ước tính đạt 100% )

– Gia công, lắp dựng ván khuôn ( ước tính đạt 96% )

– Đổ bê tông ( ước tính đạt 95% )

b/ Thi công vách thang máy hầm B2 ( bao gồm: cốt thép, ván khuôn, bê tông ):

– Gia công, lắp dựng cốt thép ( ước tính đạt 100% )

– Gia công, lắp dựng ván khuôn ( ước tính đạt 80% )

– Đổ bê tông ( ước tính đạt 50% )

c/ Thi công bể PCCC hầm B2 ( bao gồm: cốt thép, ván khuôn, bê tông ):

– Gia công, lắp dựng cốt thép ( ước tính đạt 100% )

– Gia công, lắp dựng ván khuôn ( ước tính đạt 5% )

– Đổ bê tông ( ước tính đạt 0% )

d/ Thi công vách đơn hầm B2 ( bao gồm: cốt thép, ván khuôn, bê tông ):

– Gia công, lắp dựng cốt thép ( ước tính đạt 100% )

– Gia công, lắp dựng ván khuôn ( ước tính đạt 97% )

– Đổ bê tông ( ước tính đạt 70% )

e/ Công tác khác:

– Gia công, lắp dựng ván khuôn vách đơn hầm B2

– Gia công, lắp dựng ván khuôn vách thang máy hầm B2

– Tháo dỡ ván khuôn và bảo dưỡng bê tông vách biên hầm B2 ( đợt 5 )

– Kiểm tra lắp dựng thép vách bể PCCC

– Gia công, lắp dựng ván khuôn bể PCCC

– Chứng kiến thí nghiệm nén mẫu bê tông vách biên và vách đơn hầm B2 tại phòng Las ACI

Cập nhật tiến độ thi công Thiên Quân – Marina Plaza ngày 25/07/2023

Công việc hôm nay:

a/ Thi công vách biên hầm B2 ( bao gồm: cốt thép, ván khuôn, bê tông ) :

– Gia công, lắp dựng cốt thép ( ước tính đạt 100% )

– Gia công, lắp dựng ván khuôn ( ước tính đạt 91% )

– Đổ bê tông ( ước tính đạt 82% )

b/ Thi công vách thang máy hầm B2 ( bao gồm: cốt thép, ván khuôn, bê tông ):

– Gia công, lắp dựng cốt thép ( ước tính đạt 100% )

– Gia công, lắp dựng ván khuôn ( ước tính đạt 50% )

– Đổ bê tông ( ước tính đạt 50% )c/ Thi công bể PCCC hầm B2 ( bao gồm: cốt thép, ván khuôn, bê tông ):

– Gia công, lắp dựng cốt thép ( ước tính đạt 100% )- Gia công, lắp dựng ván khuôn ( ước tính đạt 0% )

– Đổ bê tông ( ước tính đạt 0% )

d/ Thi công vách đơn hầm B2 ( bao gồm: cốt thép, ván khuôn, bê tông ):

– Gia công, lắp dựng cốt thép ( ước tính đạt 100% )

– Gia công, lắp dựng ván khuôn ( ước tính đạt 85% )

– Đổ bê tông ( ước tính đạt 41% )

e/ Công tác khác:- Gia công, lắp dựng ván khuôn vách đơn hầm B2

– Chứng kiến thí nghiệm nén mẫu bê tông vách biên ( đợt 4 ) và vách đơn hầm B2

– Kiểm tra lắp dựng ván khuôn vách đơn hầm B2

– Kiểm tra lắp dựng thép vách đơn hầm B2

– Kiểm tra lắp dựng ván khuôn vách biên hầm B2 ( đợt 7 )

– Đổ bê tông vách biên hầm B2 ( đợt 7 )

– Đổ bê tông vách đơn hầm B2

Cập nhật tiến độ thi công Thiên Quân – Marina Plaza ngày 17/07/2023

Công việc hôm nay:

a/ Thi công vách biên hầm B2 ( bao gồm: cốt thép, ván khuôn, bê tông ) :

– Gia công, lắp dựng cốt thép ( ước tính đạt 100% )

– Gia công, lắp dựng ván khuôn ( ước tính đạt 73% )

– Đổ bê tông ( ước tính đạt 73% )

b/ Thi công vách thang máy hầm B2 ( bao gồm: cốt thép, ván khuôn, bê tông ):

– Gia công, lắp dựng cốt thép ( ước tính đạt 100% )

– Gia công, lắp dựng ván khuôn ( ước tính đạt 50% )

– Đổ bê tông ( ước tính đạt 50% )

c/ Thi công bể PCCC hầm B2 ( bao gồm: cốt thép, ván khuôn, bê tông ):

– Gia công, lắp dựng cốt thép ( ước tính đạt 100% )

– Gia công, lắp dựng ván khuôn ( ước tính đạt 0% )

– Đổ bê tông ( ước tính đạt 0% )

d/ Thi công vách đơn hầm B2 ( bao gồm: cốt thép, ván khuôn, bê tông ):

– Gia công, lắp dựng cốt thép ( ước tính đạt 100% )

– Gia công, lắp dựng ván khuôn ( ước tính đạt 41% )

– Đổ bê tông ( ước tính đạt 41% )

e/ Công tác khác:

– Tháo dỡ và bảo dưỡng bê tông vách biên hầm B2 ( đợt 8 )

– Bơm thoát nước sàn hầm B2

Cập nhật tiến độ thi công Thiên Quân – Marina Plaza ngày 10/07/2023

Công việc hôm nay:

a/ Thi công vách biên hầm B2 ( bao gồm: cốt thép, ván khuôn, bê tông ) :

– Gia công, lắp dựng cốt thép ( ước tính đạt 100 % )

– Gia công, lắp dựng ván khuôn ( ước tính đạt 64% )

– Đổ bê tông ( ước tính đạt 64% )

b/ Thi công vách thang máy hầm B2 ( bao gồm: cốt thép, ván khuôn, bê tông ):

– Gia công, lắp dựng cốt thép ( ước tính đạt 50% )

– Gia công, lắp dựng ván khuôn ( ước tính đạt 50% )

– Đổ bê tông ( ước tính đạt 50% )

c/ Thi công bể PCCC hầm B2 ( bao gồm: cốt thép, ván khuôn, bê tông ):

– Gia công, lắp dựng cốt thép ( ước tính đạt 100% )

– Gia công, lắp dựng ván khuôn ( ước tính đạt 0% )

– Đổ bê tông ( ước tính đạt 0% )

d/ Thi công vách đơn hầm B2 ( bao gồm: cốt thép, ván khuôn, bê tông ):

– Gia công, lắp dựng cốt thép ( ước tính đạt 82% )

– Gia công, lắp dựng ván khuôn ( ước tính đạt 41% )

– Đổ bê tông ( ước tính đạt 16% )

e/ Công tác khác:

– Gia công, lắp dựng ván khuôn vách đơn hầm B2

– Tháo dỡ và bảo dưỡng ván khuôn vách biên hầm B2 ( đợt 9 )

– Gia công, lắp dựng ván khuôn vách biên hầm B2 ( đợt 8 )

– Gia công, lắp dựng thép vách đơn hầm B2- Bơm thoát nước hầm B2

Cập nhật tiến độ thi công Thiên Quân – Marina Plaza ngày 02/07/2023

Công việc hôm nay:

a/ Thi công vách biên hầm B2 ( bao gồm: cốt thép, ván khuôn, bê tông ) :

– Gia công, lắp dựng cốt thép ( ước tính đạt 100 % )

– Gia công, lắp dựng ván khuôn ( ước tính đạt 55% )

– Đổ bê tông ( ước tính đạt 55% )

=> Thi công vách hầm biên hầm B2 – Ước tính đạt 70%

b/ Thi công vách thang máy và vách đơn hầm B2 ( bao gồm: cốt thép, ván khuôn, bê tông ):

– Gia công, lắp dựng cốt thép ( ước tính đạt 25% )

– Gia công, lắp dựng ván khuôn ( ước tính đạt 17% )

– Đổ bê tông ( ước tính đạt 17% )

=> Thi công vách thang máy và vách đơn hầm B2 – ước tính đạt 20%

c/ Công tác khác:

– Tháo dỡ ván khuôn vách biên hầm B2 ( đợt 10 )

– Bảo dưỡng bê tông vách biên hầm B2 ( đợt 10 )

– Gia công, lắp dựng thép vách đơn hầm B2