Cập nhật tiến độ thi công Thiên Quân – Marina Plaza ngày 03/04/2023

Công việc hôm nay:
a/ Đào đất đáy hố móng( -9.450) phần tòa tháp đôi
=> Đã hoàn thành
b/ Thi công móng( cốt thép,coppha, bê tông) tòa tháp đôi.
=> Đã hoàn thành
c/ Thi công bê tông lót ( bao gồm: bê tông lót giằng móng và bê tông lót ô sàn hầm B2 )
– Bê tông lót giằng móng, ước tính đạt 90%
– Bê tông lót ô sàn hầm B2, ước tính đạt 90%
d/ Thi công lắp đặt cốt thép ( bao gồm: giằng móng và sàn hầm B2 ):
– Lắp đặt cốt thép giằng móng, ước tính đạt 85%
– Gia công cốt thép sàn hầm B2, ước tính đạt 72%
– Gia công, lắp dựng cốt thép vách hầm B2, ước tính đạt 15%
e/ Công tác khác:
– Gia công, lắp đặt thép sàn hầm B2 trục E-H/9-16

Cập nhật tiến độ thi công Thiên Quân – Marina Plaza ngày 29/03/2023

Công việc hôm nay:
a/ Đào đất đáy hố móng( -9.450) phần tòa tháp đôi
=> Đã hoàn thành
b/ Thi công móng( cốt thép,coppha, bê tông) tòa tháp đôi.
=> Đã hoàn thành
c/ Thi công bê tông lót ( bao gồm: bê tông lót giằng móng và bê tông lót ô sàn hầm B2 )
– Bê tông lót giằng móng, ước tính đạt 90%
– Bê tông lót ô sàn hầm B2, ước tính đạt 90%
d/ Thi công lắp đặt cốt thép ( bao gồm: giằng móng và sàn hầm B2 ):
– Lắp đặt cốt thép giằng móng, ước tính đạt 80%
– Gia công cốt thép sàn hầm B2, ước tính đạt 45%
– Gia công, lắp dựng cốt thép vách hầm B2, ước tính đạt 15%
e/ Công tác khác:
– Gia công, lắp đặt thép sàn hầm B2 trục E-H/9-16
– Đổ bê tông lót giằng móng và ô sàn trục A-D/1-8

 

Cập nhật tiến độ thi công Thiên Quân – Marina Plaza ngày 20/03/2023

Công việc hôm nay:
a/ Đào đất đáy hố móng( -9.450) phần tòa tháp đôi
=> Đã hoàn thành
b/ Thi công móng( cốt thép,coppha, bê tông) tòa tháp đôi.
=> Đã hoàn thành
c/ Thi công bê tông lót ( bao gồm: bê tông lót giằng móng và bê tông lót ô sàn hầm B2 )
– Bê tông lót giằng móng, ước tính đạt 90%
– Bê tông lót ô sàn hầm B2, ước tính đạt 90%
d/ Thi công lắp đặt cốt thép ( bao gồm: giằng móng và sàn hầm B2 ):
– Lắp đặt cốt thép giằng móng, ước tính đạt 70%
– Gia công cốt thép sàn hầm B2, ước tính đạt 15%
e/ Công tác khác:
– Gia công, lắp dựng cốt thép cột móng biên M7 trục E-H/9-16
– Gia công, lắp dựng cốt thép vách biên hầm B2 trục E-H/9-16

Cập nhật tiến độ thi công Thiên Quân – Marina Plaza ngày 14/03/2023

1/ Thời tiết, máy móc thiết bị và nhân công:
– Thời tiết:
+ Buổi sáng: nắng
+ Buổi chiều: nắng
– Máy móc, thiết bị: 0 máy đào
– Máy uốn duỗi thép : 3 máy
-Máy cắt thép: 1 máy
2/ Công việc hôm nay:
a/ Đào đất đáy hố móng( -9.450) phần tòa tháp đôi:Theo kế hoạch thi công được duyệt ngày 02/12/2022.
=> Tổng phần trăm công tác đào đất phần móng, ước tính đạt 100%.
b/ Đào đất đáy hố móng( -9.450) phần tòa tháp đôi: Không theo kế hoạch thi công được duyệt ngày 02/12/2022 ( SL: 13 móng )
– Móng M1( SL: 09), ước tính 9/9 móng.
– Móng M2(SL: 01), ước tính 1/1 móng
– Móng M3 (SL:01), ước tính 1/1 móng
– Móng M4 ( SL: 01 ), ước tính 1/1 móng
– Móng M5( SL: 01), ước tính 1/1 móng.
=> Tổng phần trăm công tác đào đất phần móng, ước tính đạt 100%
c/ Thi công móng( cốt thép,coppha, bê tông) tòa tháp đôi: Theo kế hoạch thi công được duyệt ngày 02/12/2022.
=> Tổng phần trăm công tác thi công móng ( SL: 30/30 móng ), ước tính đạt 100%
d/ Thi công móng( cốt thép,coppha, bê tông) tòa tháp đôi: Không theo kế hoạch thi công được duyệt ngày 02/12/2022 ( SL: 13 móng )
– Móng M1( SL: 09), ước tính 9/9 móng.
– Móng M2( SL: 01), ước tính 1/1 móng.
– Móng M3 ( SL: 01), ước tính 1/1 móng
– Móng M4 ( SL: 01), ước tính 1/1 móng
– Móng M5 ( SL: 01 ), ước tính 1/1 móng
=> Tổng phần trăm công tác thi công móng – ngoài kế hoạch được duyệt ( SL: 13/13 móng ), ước tính đạt 100%
e/ Công tác khác:
– Làm đất ô sàn trục A-D/1-8
– Gia công, lắp dựng thép dầm sàn hầm B2 trục E-H/9-16
– Tháo dỡ coffa móng M1 trục A/1-3

Cập nhật tiến độ thi công Thiên Quân – Marina Plaza ngày 06/03/2023

Công việc hôm nay:
a/ Đào đất đáy hố móng( -9.450) phần tòa tháp đôi:Theo kế hoạch thi công được duyệt ngày 02/12/2022.
=> Tổng phần trăm công tác đào đất phần móng, ước tính đạt 100%.
b/ Đào đất đáy hố móng( -9.450) phần tòa tháp đôi: Không theo kế hoạch thi công được duyệt ngày 02/12/2022 ( SL: 13 móng )
– Móng M1( SL: 09), ước tính 6/9 móng.
– Móng M2(SL: 01), ước tính 1/1 móng
– Móng M3 (SL:01), ước tính 1/1 móng
– Móng M4 ( SL: 01 ), ước tính 1/1 móng
– Móng M5( SL: 01), ước tính 1/1 móng.
=> Tổng phần trăm công tác đào đất phần móng, ước tính đạt 76.92%
c/ Thi công móng( cốt thép,coppha, bê tông) tòa tháp đôi: Theo kế hoạch thi công được duyệt ngày 02/12/2022.
=> Tổng phần trăm công tác thi công móng ( SL: 30/30 móng ), ước tính đạt 100%
d/ Thi công móng( cốt thép,coppha, bê tông) tòa tháp đôi: Không theo kế hoạch thi công được duyệt ngày 02/12/2022 ( SL: 13 móng )
– Móng M1( SL: 09), ước tính 6/9 móng.
– Móng M2( SL: 01), ước tính 1/1 móng.
– Móng M3 ( SL: 01), ước tính 1/1 móng
– Móng M4 ( SL: 01), ước tính 1/1 móng
– Móng M5 ( SL: 01 ), ước tính 1/1 móng
=> Tổng phần trăm công tác thi công móng – ngoài kế hoạch được duyệt ( SL: 10/13 móng ), ước tính đạt 76.92%
e/ Công tác khác:
– Gia công thép móng M1 trục A/1-3
– Làm đất ô sàn trục E-H/9-16
– Làm đất ô sàn trục A-D/1-8
– Gia công, lắp dựng thép dầm sàn hầm B2 trục E-H/9-16
– Gia công, lắp dựng thép đai cổ móng trục E-H/9-16
– Chứng kiến nén mẫu bê tông móng và lót móng tại phòng Las ACI

Cập nhật tiến độ thi công Thiên Quân – Marina Plaza ngày 01/03/2023

Công việc hôm nay:

a/ Đào đất đáy hố móng( -9.450) phần tòa tháp đôi:Theo kế hoạch thi công được duyệt ngày 02/12/2022.
=> Tổng phần trăm công tác đào đất phần móng, ước tính đạt 100%.
b/ Đào đất đáy hố móng( -9.450) phần tòa tháp đôi: Không theo kế hoạch thi công được duyệt ngày 02/12/2022 ( SL: 13 móng )
– Móng M1( SL: 09), ước tính 6/9 móng.
– Móng M2(SL: 01), ước tính 1/1 móng
– Móng M3 (SL:01), ước tính 1/1 móng
– Móng M4 ( SL: 01 ), ước tính 1/1 móng
– Móng M5( SL: 01), ước tính 1/1 móng.
=> Tổng phần trăm công tác đào đất phần móng, ước tính đạt 76.92%
c/ Thi công móng( cốt thép,coppha, bê tông) tòa tháp đôi: Theo kế hoạch thi công được duyệt ngày 02/12/2022.
=> Tổng phần trăm công tác thi công móng ( SL: 30/30 móng ), ước tính đạt 100%
d/ Thi công móng( cốt thép,coppha, bê tông) tòa tháp đôi: Không theo kế hoạch thi công được duyệt ngày 02/12/2022 ( SL: 13 móng )
– Móng M1( SL: 09), ước tính 6/9 móng.
– Móng M4 ( SL: 01), ước tính 1/1 móng
– Móng M5 ( SL: 01 ), ước tính 1/1 móng
=> Tổng phần trăm công tác thi công móng – ngoài kế hoạch được duyệt ( SL: 8/13 móng ), ước tính đạt 61.54%
e/ Công tác khác:
– Gia công, lắp dựng cốt thép và coffa móng M2, M3 trục B-C/1-2
– Nghiệm thu cốt thép và coffa móng M2,M3 trục B-C/1-2
– Làm đất ô sàn trục E-H/9-16