Cập nhật tiến độ thi công Thiên Quân – Marina Plaza ngày 30/01/2023

Công việc hôm nay:
a/ Đào đất đáy hố móng( -9.450) phần tòa tháp đôi:Theo kế hoạch thi công được duyệt ngày 02/12/2022.
– Móng M1( SL: 18), ước tính 13/18 móng.
– Móng M2( SL: 04), ước tính 4/4 móng.
– Móng M2A( SL: 01), ước tính 1/1 móng.
– Móng M3( SL: 03), ước tính 3/3 móng.
– Móng M4( SL: 03), ước tính 2/3 móng.
– Móng M5( SL: 01), ước tính 1/1 móng.
=> Tổng phần trăm công tác đào đất phần móng, ước tính đạt 80%.
b/ Đào đất đáy hố móng( -9.450) phần tòa tháp đôi: Không theo kế hoạch thi công được duyệt ngày 02/12/2022 ( SL: 13 móng )
– Móng M1( SL: 09), ước tính 4/9 móng.
– Móng M5( SL: 01), ước tính 0,5/1 móng.
=> Tổng phần trăm công tác đào đất phần móng, ước tính đạt 35%.
c/ Thi công móng( cốt thép,coppha, bê tông) tòa tháp đôi: Theo kế hoạch thi công được duyệt ngày 02/12/2022.
– Móng M1( SL: 18), ước tính 15/18 móng.
– Móng M2( SL: 04), ước tính 3/4 móng.
– Móng M2A( SL: 01), ước tính 1/1 móng.
– Móng M3( SL: 03), ước tính 2/3 móng.
– Móng M4( SL: 03), ước tính 2/3 móng.
– Móng M5( SL: 01), ước tính 0/1 móng.
=> Tổng phần trăm công tác thi công móng ( SL: 23/30 móng, ước tính đạt 76.67%
d/ Thi công móng( cốt thép,coppha, bê tông) tòa tháp đôi: Không theo kế hoạch thi công được duyệt ngày 02/12/2022 ( SL: 13 móng )
– Móng M1( SL: 09), ước tính 3/9 móng.
=> Tổng phần trăm công tác thi công móng – ngoài kế hoạch được duyệt ( SL: 3/13 móng ), ước tính đạt 23%
e/ Công tác khác:
– Tháo dỡ coffa móng M1 trục D/8, E/16,H/16

 

Cập nhật tiến độ thi công Thiên Quân – Marina Plaza ngày 11/01/2023

Công việc hôm nay:
a/ Đào đất đáy hố móng( -9.450) phần tòa tháp đôi:Theo kế hoạch thi công được duyệt ngày 02/12/2022.
– Móng M1( SL: 18), ước tính 10/18 móng.
– Móng M2( SL: 04), ước tính 3/4 móng.
– Móng M2A( SL: 01), ước tính 1/1 móng.
– Móng M3( SL: 03), ước tính 2/3 móng.
– Móng M4( SL: 03), ước tính 2/3 móng.
– Móng M5( SL: 01), ước tính 0,8/1 móng.
=> Tổng phần trăm công tác đào đất phần móng, ước tính đạt 62.67%.
b/ Đào đất đáy hố móng( -9.450) phần tòa tháp đôi: Không theo kế hoạch thi công được duyệt ngày 02/12/2022 ( SL: 13 móng )
– Móng M1( SL: 09), ước tính 4/9 móng.
– Móng M5( SL: 01), ước tính 0,5/1 móng.
=> Tổng phần trăm công tác đào đất phần móng, ước tính đạt 35%.
c/ Thi công móng( cốt thép,coppha, bê tông) tòa tháp đôi: Theo kế hoạch thi công được duyệt ngày 02/12/2022.
– Móng M1( SL: 18), ước tính 5/18 móng.
– Móng M2( SL: 04), ước tính 3/4 móng.
– Móng M2A( SL: 01), ước tính 1/1 móng.
– Móng M3( SL: 03), ước tính 0/3 móng.
– Móng M4( SL: 03), ước tính 2/3 móng.
– Móng M5( SL: 01), ước tính 0/1 móng.
=> Tổng phần trăm công tác thi công móng phần móng, ước tính đạt 37%.
d/ Thi công móng( cốt thép,coppha, bê tông) tòa tháp đôi: Không theo kế hoạch thi công được duyệt ngày 02/12/2022 ( SL: 13 móng )
– Móng M1( SL: 09), ước tính 3/9 móng.
=> Tổng phần trăm công tác thi công móng phần móng ( ngoài kế hoạch được duyệt ), ước tính đạt 23%
e/ Công tác khác:
– Gia công thép và giằng móng ( ước tính đạt 32% )
– Gia công lắp dựng thép móng ( ước tính đạt 64% )
– Gia công, lắp dựng thép móng M1 ( SL: 2 móng ), M3 trục H/15, F-G/16
– Gia công, lắp dựng coffa móng M1 ( SL: 2 móng ), M3 trục H/15, F-G/16
– Nghiệ thu cốt thép, coffa móng M3 trục F-G/16
– Đổ bê tông lót móng M1 ( SL:2 móng ), M3 trục H/11-12, B-C/8

Cập nhật tiến độ thi công Thiên Quân – Marina Plaza ngày 03/01/2023

Công việc hôm nay:
a/ Đào đất đáy hố móng( -9.450) phần tháp đôi ( Giai đoạn 1 ):
– Móng M1( SL: 09), ước tính 7/9 móng.
– Móng M2( SL: 03), ước tính 3/3 móng.
– Móng M2A( SL: 01), ước tính 1/1 móng.
– Móng M3( SL: 02), ước tính 0/2 móng.
– Móng M4( SL: 02), ước tính 1.5/2 móng.
=> Tổng phần trăm công tác đào đất phần móng ( SL: 17 Móng), ước tính đạt 73.53%
b/ Thi công móng Giai đoạn 1 ( Cốt thép, coffa, bê tông ):
– Móng M1( SL: 09), ước tính 4/9 móng.
– Móng M2( SL: 03), ước tính 3/3 móng.
– Móng M2A( SL: 01), ước tính 1/1 móng.
– Móng M3( SL: 02), ước tính 0/2 móng.
– Móng M4( SL: 02), ước tính 1/2 móng.
=> Tổng phần trăm công tác thi công móng ( SL: 9/17 Móng), ước tính đạt 52.94%
c/ Công tác khác:
– Gia công thép móng + giằng móng, ước tính đạt 20%
– Lăn bittum thành móng
– Lắp dựng thép móng M1 trục A/4-5
– Đổ bê tông lót móng M1 trục E/15, M4 trục D/5
– Gia công, lắp dựng thép và coffa móng M1 ( SL: 2 móng ) trục A/4-5
– Nghiệm thu cốt thép và coffa móng M1 ( SL: 2 móng ) trục A/4-5

 

 

 

Cập nhật tiến độ thi công Thiên Quân – Marina Plaza ngày 28/12/2022

Công việc hôm nay:
a/ Đào đất đáy hố móng( -9.450) Giai đoạn 1 phần tòa tháp đôi:Theo kế hoạch thi công được duyệt ngày 02/12/2022.
– Móng M1( SL: 09), ước tính 5,9/9 móng.
– Móng M2( SL: 03), ước tính 3/3 móng.
– Móng M2A( SL: 01), ước tính 1/1 móng.
– Móng M3( SL: 02), ước tính 0/2 móng.
– Móng M4( SL: 02), ước tính 1,5/2 móng.
=> Tổng phần trăm công tác đào đất giai đoạn 1 phần móng, ước tính đạt 67,06%.
b/ Thi công móng( cốt thép,coppha, bê tông)Giai đoạn 1 tòa tháp đôi: Theo kế hoạch thi công được duyệt ngày 02/12/2022.
– Móng M1( SL: 09), ước tính 3/9 móng.
– Móng M2( SL: 03), ước tính 1/3 móng.
– Móng M2A( SL: 01), ước tính 1/1 móng.
– Móng M3( SL: 02), ước tính 0/2 móng.
– Móng M4( SL: 02), ước tính 1/2 móng.
=> Tổng phần trăm công tác thi công móng giai đoạn 1 phần móng, ước tính đạt 35,29%.
c/ Công tác khác:
– Gia công thép móng, giằng móng.
– Gia công, lắp đặt coppha móng.
– Lắp đặt thép móng.
– Đổ bê tông neo móng.

Cập nhật tiến độ thi công Thiên Quân – Marina Plaza ngày 22/12/2022

Công việc hôm nay:
a/ Đào đất đáy hố móng( -9.450) phần tháp đôi ( Giai đoạn 1 ):
– Móng M1( SL: 09), ước tính 5.5/9 móng.
– Móng M2( SL: 03), ước tính 3/3 móng.
– Móng M2A( SL: 01), ước tính 1/1 móng.
– Móng M3( SL: 02), ước tính 0/2 móng.
– Móng M4( SL: 02), ước tính 1.5/2 móng.
=> Tổng phần trăm công tác đào đất phần móng ( SL: 17 Móng), ước tính đạt 64.71%
b/ Công tác khác:
– Gia công thép móng + giằng móng, ước tính đạt 9%
– Lắp đặt thép móng M1, M2, M2a, M4 trục A-D/6-7 ( ước tính đạt 5% )
– Chứng kiến kéo và uốn thép tại phòng LAS ACI
– Lắp dựng coffa móng M1, M2, M2a, M4 trục A-D/6-7
– Đổ bê tông lót móng M1 trục A/6-7
– Đổ bê tông lót móng M2 trục F-G/14-15

Cập nhật tiến độ thi công Thiên Quân – Marina Plaza ngày 12/12/2022

Công việc hôm nay:
a/ Đào đất đáy hố móng( -9.450) phần tháp đôi:
– Móng M1( SL: 27), ước tính 7/27 móng.
– Móng M2( SL: 05), ước tính 1/5 móng.
– Móng M2A( SL: 01), ước tính 0.1/1 móng.
– Móng M3( SL: 04), ước tính 0 móng.
– Móng M4( SL: 04), ước tính 0 móng.
– Móng M5( SL: 02), ước tính 0.7/2 móng.
– Móng M6( SL: 01), ước tính 0 móng.
– Móng M7( SL: 24), ước tính 0 móng.
– Móng M7A( SL: 08), ước tính 0 móng.
– Móng M8( SL: 01), ước tính 0 móng.
– Móng M8A( SL: 01), ước tính 0 móng.
– Móng M9( SL: 01), ước tính 0 móng
=> Tổng phần trăm công tác đào đất phần móng, ước tính đạt 11.11%
b/ Lắp dựng hệ Shoring:
=> Đã hoàn thành.
c/ Công tác khác:
– Gia công cốt thép lồng neo móng đại trà